จัดขนาดตัวอักษร
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

เยี่ยมชมโครงการจัดทำเว็บไซต์ใหม่
เยี่ยมชมเว็บใหม่
เริ่มนับ 1 ต.ค.50 วันที่ 21 เม.ย.53 สถิติครบ 1 ล้านครั้ง
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
ประวัติศูนย์วิจัยฯหน้า: 1/2


บริเวณทางเข้าด้านหน้าศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เมื่อ 20-05-2554

ที่ตั้ง
            ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา (สถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมาเดิม) สังกัดกองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบอร์โทร 0-4424-9296 E-mail lcna_nak@dld.go.th ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ปากช่อง และศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์(ปากช่อง) มีเนื้อที่ 350 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 ห่างจาก อ.ปากช่อง ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 64 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร โดยมีจุดสังเกตุคือรูปสุกรตัวใหญ่หน้าศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา


แผนที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมาบน Google Map

คลิกที่แผนที่เพื่อดูภาพขาย และคลิกที่นี้เพื่อเชื่อมลิงก์ไปยัง Google Map

ประวัติ
          ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 และเริ่มดำเนินการเมื่อเดือน สิงหาคม 2538 โดยเคลื่อนย้ายมาจากโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (เดิมเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มาตั้งหน่วยงานที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยและทดสอบพันธุ์สุกรนครราชสีมา สังกัดกรมปศุสัตว์ ต่อมาในการปรับโครงสร้างใหม่ภาครัฐในปีงบประมาณ 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา" สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาคารสำนักงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
วัตถุประสงค์

1.ปรับปรุงพันธุ์สุกรและขยายการผลิต ทำการผลิตสุกรฝูงยอดเยี่ยม (G.G.P.) เพื่อปรับปรุงพันธุ์ เก็บสายพันธุ์ ทดแทนสายพันธุ์ และกระจายพันธุ์ดีไปยังศูนย์/สถานีบำรุงพันธุ์ในเครื่อข่ายของกรมปศุสัตว์
2.วิจัยค้นคว้าและทดลอง ด้านการปรับปรุงพันธุ์ จัดการฟาร์ม อาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นำผลการวิจัยที่ได้ออกเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ
3.ทดสอบพันธุ์สุกร ทำการทดสอบพันธุ์สุกรภายในศูนย์ฯเพื่อคัดเลือกสุกรที่มีพันธุกรรมที่ดี เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สุกรของกรมปศุสัตว์
4.เป็นศูนย์กลางที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา และส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุกรแก่หน่วยงานของส่วนราชการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป
5.จัดตั้งศูนย์ผสมเทียมสุกร โดยการกระจายน้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดีไปตามศูนย์/สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป


โรงเรือนสุกรภายในฟาร์มของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมากิจกรรม


1.เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์จำนวน 400 แม่ เพื่อผลิตลูกให้ได้ประมาณ 6,000 ตัว โดยเลี้ยงสุกรพันธุ์แลนด์เรช ดูร็อค ลาร์จไวท์ เปียแตรง ปากช่อง2 ปากช่อง3 ปากช่อง 4 ปากช่อง 5 แฮมเชียร์ เหมยซาน จินหัว พื้นเมือง และสุกรลูกผสม ซึ่งมีนโยบายเพื่อปรับปรุงสุกรพันธุ์แลนด์เรช สร้างเป็นสุกรสายพันธุ์แลนด์เรชของกรมปศุสัตว์ ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี เหมาะกับสภาพการเลี้ยงในประเทศไทย
2.ดำเนินการทดลองวิจัยเกี่ยวกับสุกร ด้านปรับปรุงพันธุ์ จัดการฟาร์ม อาหาร โรค และสุขาภิบาล การจัดการสิ่งแวดล้อม
3.ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยราชการและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เพื่อให้มีความรู้ในการเลี้ยงสุกรที่ถูกต้องตลอดจนจัดทำผลิตภัณฑ์จากสุกร
4.ดำเนินการทดสอบพันธุ์สุกร ปีละประมาณ 600 ตัว เพื่อคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สุกรพันธุ์ดี
5.เป็นศูนย์ผสมเทียม โดยรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพแจกจ่าย หรือจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป
6.ผลิตสุกรพันธุ์ดีที่ผ่านการทดสอบพันธุ์ ให้กับศูนย์/สถานีในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ
7.จำหน่ายสุกรพันธุ์ให้กับหน่วยงานราชการ กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไป ตามราคาจำหน่ายสุกรพันธุ์ของกรมปศุสัตว์
ผลผลิตภายในฟาร์ม
หน้าถัดไป (2/2) หน้าถัดไป


Content ©
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา 78 หมู่13 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Nakhonratchasima Animal Breeding And Research center 78 Moo 13 Kanongpra Pakchong Nakhonratchasima 30130
Tel.044-249296,044-315444 E-Mail lcna_nak[at]dld.go.th, lcna_nak[at]hotmail.co.th
Website Power by PHPNuke.org. Web 2.0 PHPNuke Theme Design By Ethaidesign.com
Locations of visitors to this page